Regulamin

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG JDC

  §1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zakres usług świadczonych przez JDC Jeździmy dla Ciebie Krzysztof Książczyk na rzecz Klientów (zwanych dalej „usługami”) a nadto w Regulaminie określone są w szczególności rodzaje świadczonych usług, warunki świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, jak również prawa i obowiązki Klientów.
 2. Właścicielem Regulaminu jest Krzysztof Książczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JDC Jeździmy Dla Ciebie Krzysztof Książczyk z siedzibą w Szczecinie (70-123) przy ul. Xawerego Dunikowskiego nr 38A, lok. 51, posiadający numer NIP 2530276343 oraz numer REGON 362207002 (zwany dalej „JDC”).
 3. Usługi są świadczone na zasadach określonych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa zaś naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z w/w przepisów prawa.
 4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Klientów nieodpłatnie na stronie internetowej jdc.pl/regulamin i korzystanie z usług JDC oznacza jego znajomość i akceptację. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z usług JDC.

§2

Definicje

 1. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nawiązała kontakt z JDC w celu skorzystania z usług i zaakceptowała postanowienia Regulaminu
 2. Usługi– usługi świadczone przez JDC na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§3

Zasady ogólne

 1. Regulamin został stworzony w celu określenia zasad dotyczących świadczenia usług przez JDC polegających na przewozie przesyłek pomiędzy punktami docelowymi zlokalizowanymi na terenie Polski oraz na terenie Szwecji, w ramach indywidualnie przyjmowanych zleceń.
 2. Przesłanie zgłoszenia przez formularz na stronie internetowej nie jest jednoznaczne ze złożeniem zlecenia i przyjęciem go do realizacji. Każde zlecenie jest potwierdzane przez pracownika JDC wiadomością zwrotną na przesłane zgłoszenie. JDC zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia do realizacji.
 3. Złożenie zlecenia na przewóz paczek, towarów, mebli, i innych oznacza zawarcia umowy pomiędzy Klientem a JDC, w ramach której świadczona jest usługa kurierska/usługa transportu w sposób ustalony pomiędzy stronami umowy.
 4. Złożenie zlecenia następuje poprzez kontakt telefoniczny, przesłanie wiadomości SMS, zgłoszenie poprzez e-mail, zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy na stronie jdc.pl oraz poprzez kontakt na portalach społecznościowych i za pomocą komunikatora Messenger.
 5. Cenę za usługę określa cennik dostępny na www.jdc.pl/cennik. Wszelkie odstępstwa od Cennika wynikają z indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami umowy.
 6. W myśli niniejszego Regulaminu przesyłki przekazywane JDC powinny zostać przygotowane do transportu tj. właściwie opakowanie, odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym. Plastikowe opakowanie/ pudło nie jest odpowiednim zabezpieczeniem przesyłki. Do każdej paczki powinna być dołączona informacja o nadawcy oraz odbiorcy: imię, nazwisko, numer telefonu, dokładny adres. Jednocześnie JDC nie świadczy usług w zakresie transportu gotówki, biżuterii, przedmiotów wartościowych, artykułów szybko psujących się, zwierząt, szczątek ludzkich i zwierzęcych; produktów płynnych i mrożonych; alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków i substancji psychotropowych; materiałów pirotechnicznych; broni; leków; CDB w każdej postaci (również, gdy stężenie THC wynosi 0,0%) oraz innych towarów, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. JDC nie ponosi odpowiedzialności za zawartość przesyłek, która jest zabroniona na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto JDC nie ponosi odpowiedzialności za elementy szklane lub kruche umieszczone w przesyłkach (nadawca umieszcza je na własną odpowiedzialność). (Jak właściwie zapakować przesyłkę)
 7. JDC zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartości paczki zgodnie z zadeklarowaną wartością. Jednocześnie JDC nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w paczkach przedmiotów innych, niż zostało zadeklarowane.
 8. Zleceniodawca ma obowiązek uiszczenia opłaty za usługę kurierską jeżeli podczas weryfikacji lub kontroli ujawnione zostanie złamanie regulaminu (np. poprzez umieszczenie alkoholu w przesyłce) i przesyłka zostanie zatrzymana lub zwrócona do nadawcy.
 9. JDC zastrzega sobie prawo do jednorazowej próby dostarczenia przesyłki. W przypadku braku adresata pod wskazanym adresem, przesyłka będzie czekała do odbioru w punkcie stacjonarnym lub zwrócona do nadawcy obciążając go za koszt usługi.
 10. JDC nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, których waga przekracza 30 kg, a na życzenie klienta nie zostały one umieszczona na palecie euro.
 11. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących stanu odbieranej przesyłki, należy natychmiast (w momencie odbioru) poinformować o tym kuriera doręczającego. Natomiast wszelkie reklamację dotyczące uszkodzenia zawartości przesyłki, należy zgłosić firmie JDC w terminie 7 dni od daty doręczenia/ odbioru.
 12. JDC zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta dodatkowymi kosztami przewozu przesyłki, w sytuacji gdy klient wprowadził JDC w błąd w zakresie deklarowanej wagi lub wymiarów przesyłki.
 13. JDC zastrzega sobie prawo do zlecenia odbioru/doręczenia przesyłki, firmie podwykonawczej.
 14. JDC zastrzega sobie prawo do doręczenia tylko opłaconych przesyłek (chyba, że wcześniej ustalono inaczej).
 15. JDC pozostaje płatnikiem podatku VAT. Faktury VAT wystawiane są zawsze na życzenie Klienta, złożone w momencie zlecania usługi.
 16. Kurier nie ma obowiązku wniesienia lub zniesienia przesyłki, której waga przekracza 30 kg lub wymiary przekraczają wymiary standardowej przesyłki.
 17. Jeżeli klient nie zdeklaruje wartości przesyłki, jej wartość będzie szacowana na maksymalnie 1000 złotych. Maksymalna kwota ubezpieczenia dla przesyłki, której wartość została zdeklarowana, to 2000 zł (nawet jeśli Klient zdeklarował wyższą kwotę).

§4

Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące nienależytego stanu przesyłek lub usług należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@jdc.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. określenie podmiotu dokonującego reklamacji (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu.
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. W terminie 30 dni od dnia jej otrzymania JDC rozpatruje  reklamację  oraz  informuje  użytkownika,  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  o  sposobie  jej  rozpatrzenia.  W sytuacji,  gdy  podane  w  reklamacji  dane  lub  informacje wymagają uzupełnienia  JDC zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do  użytkownika  o  jej  uzupełnienie.  Czas  udzielania  dodatkowych  wyjaśnień  przez  użytkownika  przedłuża  okres rozpatrywania reklamacji

 §5

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest JDC JEŹDZIMY DLA CIEBIE Krzysztof Książczyk, ul. Dunikowskiego 38a/51, 70-123 Szczecin, NIP 2530276343.
  Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We.
 2. Skąd pozyskaliśmy dane?
  • Podczas zapytania wysłanego przez Państwo na adres e-mail biuro@jdc.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.jdc.pl
  • Podczas złożenia zlecenia przez Państwo na wykonanie usługi przez naszą firmę.
 3. W jakim celu przetwarzamy dane?
  Dane przetwarzane są w celu:
  • zawarcia umowy,
  • realizacji złożonego zlecenia,
  • wystawiania dokumentów księgowych,
  • podatkowym i księgowym,
  • kontaktu w celu przedstawienia oferty,
  • dopełnienia warunków umowy,
  • realizacji reklamacji wobec firm podwykonawczych.
 4. Jak długo przechowujemy dane?
  Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług.
 5. Jak zgłosić zmianę danych lub skontaktować się z nami?
  Mają Państwo prawo do:
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • zmiany danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych – „do bycia zapomnianym”.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez JDC Jeździmy dla Ciebie, mogą Państwo się kontaktować w następujący sposób:
  – za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@jdc.pl,
  – za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: JDC Jeździmy dla Ciebie Krzysztof Książczyk, ul. Dunikowskiego 38a/51, 70-123 Szczecin.
 6. Komu udostępniamy dane osobowe?

• Administrator będzie przekazywał dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT.
• Firmom podwykonawczym realizującym podzlecenia zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.jdc.pl/regulamin.
• Policji, Straży Granicznej, Służbie Celnej oraz innym organom nadzorczym.

§6

Odstąpienie od umowy

 1. JDC ma prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, jeżeli nie zostały spełnione przez Zleceniodawcę lub Nadawcę warunki określone w niniejszym Regulaminie lub realizacja zlecenia jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy na świadczenie usług JDC. Informację o odstąpieniu od umowy i rezygnacji z usługi zleceniodawca powinien przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@jdc.pl. Wiadomość o rezygnacji należy przesłać nie później niż do godziny 16:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie realizacji zlecenia.
 3. W przypadku niedotrzymania tego terminu lub niepoinformowania JDC o rezygnacji, JDC ma prawo obciążyć zleceniodawcę kosztami poniesionymi w związku z rozpoczęciem realizacji zlecenia.

§7

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez JDC. Każda zmiana Regulaminu zostanie Klientowi zakomunikowana poprzez publikację zmian w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie jdc.pl.
 2. Po ukazaniu się na stronie www.jdc.pl informacji o zmianach w Regulaminie Klient powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie nie mają wpływu na realizację zleceń rozpoczętą przed dokonanie zmian.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.